ISI là gì?

 ISI LÀ GÌ?

ISI là viết tắt của Institute for Scientific Information (Viện Thông tin Khoa học) – Hoa Kỳ. ISI được thành lập năm 1960 bởi Eugene Garfield (1925-2017).

ISI được Thomson Scientific & Healthcare mua lại vào năm 1992, được biết đến với tên Thomson ISI và hiện nay là một phần của Intellectual Property & Science thuộc Thomson Reuters. Năm 2016, Intellectual Property & Science đổi tên thành Clarivate Analytics.

ISI (Hoa Kỳ) là cơ sở dữ liệu phong phú với hơn 10.000 tạp chí được lựa chọn khách quan và có xử lý của các chuyên gia để phân loại theo các lĩnh vực, trong đó:

  • Khoa học tự nhiên với hơn 7.100 tạp chí có từ năm 1900 đến nay,
  • Khoa học xã hội với hơn 2.100 tạp chí từ năm 1956.
  • Nghệ thuật và nhân văn với hơn 1.200 tạp chí từ năm 1975.

ISI đã xếp các tạp chí có uy tín của:

  • Khoa học tự nhiên:

Science Citation Index Expanded (SCI-E)

  • Khoa học xã hội:

Social Sciences Citation Index (SSCI)

Arts & Humanities Citation Index (AHCI)

Master Journal lists: http://mjl.clarivate.com/

Làm thế nào để biết một tạp chí là ISI-indexed?

Làm thế nào để biết 1 bài báo đã vào cơ sở dữ liệu của ISI và 1 tác giả có bao nhiêu bài báo ISI?

ĐIẾC TAI LÀ TẠI HƯỚNG ĐÌNH
CẢ LÀNG ĐIẾC HẾT CHỨ MÌNH EM ĐÂU

(Theo TS. Phan Thị Huyền Trang
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia HN)

Gọi ngay