Luyện thi Vstep

luyen thi vstep

Chiêu sinh luyện thi tiếng Anh bậc 3, bậc 4 – VSTEP

I. THI VSTEP CÓ KHÓ KHÔNG? 1. Về chuyên môn: khó hay không tùy theo trường hợp.  – Trường hợp 1: trình độ tiếng anh bạn tốt thì VSTEP rất dễ. Nhưng trường hợp này ít muốn thi VSTEP mà quan tâm các chứng chỉ quốc tế (TOELF, EILTS, TOEIC…), bởi cùng trình độ nhưng

Chứng chỉ ngoại ngữ ABC chính thức bỏ và chứng chỉ VSTEP thay thế

I. BỎ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ ABC KIỂU CŨ. Ngày 26/11/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT về việc bãi bõ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng

Thông tư 23.2017 – Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     Số: 23/2017/TT-BGDĐT             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    

Gọi ngay